logo    Mudrochov Mlyn  Watermill Mudrochov   

O NÁS

Aktivity Občianského Združenia Mudrochov Mlyn, ktoré bolo zaregistrované 8.januára 2010 na Ministerstve vnútra SR, so sídlom v areáli Mudrochovho mlyna v Dechticiach, smerujú k podpore a ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt. Občianske združenie Mudrochov Mlyn je dobrovoľné združenie vlastníkov nehnuteľností mlyna Mudrochov a občanov Slovenskej republiky starších ako 18 rokov v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. a násl. . Občianske združenie Mudrochov Mlyn vystupuje ako samostatný subjekt k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

Hlavným cieľom Občianskeho Združenia Mudrochov Mlyn (ďalej len „OZ MM“) je záchrana mlyna a priľahlých hospodárskych stavieb pochádzajúce z prelomu 18. a 19. storočia nachádzajúcich sa na Liste vlastníctva č. 223 a LV 2426, Katastrálne územie Dechtice, Okres Trnava, Slovenská republika, získanie statusu národnej kultúrnej pamiatky pre daný objekt, ako aj zachovanie existujúcich artefaktov pre budúce generácie, zriadenie Múzea mlynárstva a tradičných remesiel z Dechtíc a iných oblastí, ako aj zriadenie etnografického múzea. Zachovanie pôvodných stavieb, stavebných postupov a prác pri realizácií obnovy objektu v podpore rozvoja vedy a výskumu primárne v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj šírenie dosiahnutých výsledkov prostredníctvom internetu, prípadne iným vhodným verejným spôsobom.

 

Predmet činnosti združenia, sledujúc stanovené ciele ochrany a podpory kultúrnych a spoločenských hodnôt bude spočívať najmä:

v zriadení múzea mlynárstva a tradičných remesiel z oblasti Dechtíc a okolia, prípadne iné významné činnosti

-       v podpore vzniku dielní na výrobu tradičnej Habánskej keramiky – typickej pre daný región

-       v podpore originálnych projektov zameraných na remeslá vykonávané v danej oblasti, turizmu, kultúry a spoločenského povedomia

-       v podpore vzdelávania obyvateľov Dechtíc a okolia, najmä zriaďovaním mimoškolských aktivít pre deti a mládež

-       v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy a techniky

-       v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu a ich prezentáciou a popularizáciou vhodnými verejnými prostriedkami.

 

Predmet činnosti združenia bude ďalej aj:

-       presadzovať záujmy obce, v obytnej časti mlyna po rekonštrukcii vytvoriť etnografické múzeum z histórie Dechtíc a okolia

-       propagovať výsledky svojej činnosti na Slovensku, ako aj v zahraničí

-       vytvárať podmienky pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne

-       organizovať semináre, konferencie a ďalšie odborné, ako aj laické podujatia s cieľom informovať širokú verejnosť

vzdelávať mládež a študentov najmä organizovaním mimoškolských aktivít.