logo    Mudrochov Mlyn  Watermill Mudrochov   

História

MUDROCHOV MLYN

Tento vodny mlyn, známy pod menom ako Mudrochov mlyn, sa nachádza v Dechticiach, v severozápadnej časti západného Slovenska pod úbočím Malých Karpát na ceste č. 502 medzi Smolenicami a Vrbovým a č. 560 do Trnavy. Areál Murdochovho mlyna je vedený ako chotárny názov. Svojim situovaním v rámci obce a rozložením na parcele má charakter samostatnej usadlosti. Praveké osídlenie územia obce je doložené sídliskovými nálezmi z doby bronzovej i laténskej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258. Historický názov sídla sa vyvíjal v podobe villa Degce (1258), neskôr ako Dekte (1280), Dechta (1449), Dyecthycz (1553), Dechticze (1773); po maďarsky Dejte, nemecky Dechtitz, latinsky villa Degce. Územie poddanskej obce patrilo hradnému panstvu Dobrá Voda a od 16. storočia získala obec privilégia a vyvíjala ako zemepanské mestečko. V tej dobe sa tu usadil Habáni a rozvíjali hrnčiarstvo. V roku 1663 Dechtice prepadli Turci a 35 obyvateľov odvliekli do zajatia. Časť Dechtíc bola podľa potoka Blava určitú dobu rozdelená medzi Bratislavskú a časť do Nitrianskej župy. Ale od 1884 už bola súčasťou Bratislavskej župy.Mlyn s areálom s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol najneskôr koncom 18. resp. na prelome 18. a 19. storočia.

Rodokmeň Mudrochovcov sa podarilo zrekonštruovať od polovice 19. storočia.

Našiel sa zápis v evidencii priemyselných listov z roku 1939 pod menom Ján Mudroch.

K dispozícii sú aj rodne listy súrodencov pramajiteľa, spôsob  ich života, ako aj života v  Mudrochovskom  mlyne, predvojnové i povojnové obdobie, aké boli  susedské a súrodenecké vzťahy, zachovala sa aj dobová korešpondencia.

V Dechticiach sa nenašla takmer žiadna dokumentácia o Mudrochovom mlyne, kroniky sa v 50. rokoch odovzdávali do Trnavy. V Trnave na katastrálnom úrade sme našli dokument z majetkového spisu z roku 1883, s číselným zápisom mlynu a pozemkov. V rukách dedičov je doklad o nadobudnutí tohto vlastníctva v roku 1904 s následným dokladom o historickom prevode ako aj s dokladmi o postupnom vyplácaní súrodencov z dedičstva. U pamiatkarov v Trnave nám umožnili nahliadnuť do dokumentov prvého vojenského mapovania, kde je z roku 1780 zakreslený mlyn, t.č. nevieme určiť čí ide o Mudrochov mlyn, lebo ako vyplýva z iných písomností v Dechticiach a okolí bolo niekoľko mlynov.  V záznamoch z druhého vojenského mapovania z prvej polovice 19. storočia je už dokázateľné, že Mudrochov mlyn tam existuje.

Samostatný radca z Krajského pamiatkového úradu (ďalej len KPU) Trnava Mgr. Ján Čáni vykonal obhliadku budovy mlyna. Občianske Združenie Mudrochov Mlyn (ďalej len OZ MM) podalo žiadosť na KPU Trnava na odborné vyjadrenie k pamiatkovým hodnotám objektu. „Predmetná mlynárska usadlosť predstavuje charakteristicky výrobno-hospodársky areál určený na remeselné spracovávanie obilia mletím, hospodárenie a bývanie rodiny mlynára. Areál pozostáva z výrobno-obytného objektu a hospodárskeho objektu. Napriek stavebno-technickému stavu a niektorým neslohovým zásahom do objektov ide o hodnotný areál dokladajúci vývoj mlynárstva a spôsob života mlynárskej remeselníckej rodiny v priebehu 19. a začiatku 20. Storočia. Udalosť predstavuje významnú historickú a kultúrno-spoločenskú hodnotu regionálneho významu, a jej zachovanie a vhodné využívanie má veľký význam v rámci prezentácie histórie a zveľaďovania  a ochrany pamiatkových hodnôt obce Dechtice“, koniec citátu z odborného vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Uskutočnili sa návštevy Slovenské národného archívu a Štátneho archívu. Z ďalších dokladov sa podarilo zohnať plán Mudrochovho mlynu z roku 1933, ktorý bol použití pri rekonštrukcii po požiari mlynu.

Areál valcového vodného Mudrochovho mlyna sa zachoval v autentickej objektovej, hmotovej a dispozičnej  skladbe, ktorá v základných rysoch vznikla pravdepodobne na prelome 18. a 19. storočia, a ktorej vývoj sa ustálil v polovici 20. storočia. Z hľadiska najstaršej stavebnej podoby areálu  je najautentickejšie zachovaný hospodársky objekt, ktorý od svojho vzniku prešiel minimálnymi stavebnými úpravami a napriek svojmu značne narušenému stavebno-technickému stavu sa na ňom zachovalo množstvo pôvodných konštrukčných a stavebných riešení. Mlynský objekt a hnacia sústava svojou súčasnou podobou dokumentujú bohatý stavebno-historický vývoj, vyplývajúci s modernizácie výrobnej technológie, zmien spôsobu bývania a rozvoja hospodárskych činností remeselníckej rodiny. Predmetom ochrany pamiatkových hodnôt, ktorých nositeľom je areál, je jeho pôvodná objektovo-dispozičná a hmotová skladba pozostávajúca z mlynského objektu, hospodárskej budovy, včelína a zachovaných častí hnacej sústav – náhonu. Predmetom ochrany sú aj zaniknuté konštrukčné riešenia, čo sa týka najmä zastrešenia hospodárskeho objektu a častí náhonu a hnacej sústavy, ktoré sú doložiteľné na základe zachovalých analogických konštrukcií, či čistí pôvodných konštrukcií a ich náznakov, ďalej doložiteľných na základe dobovej technickej a fotografickej dokumentácie, či pamiatkovým výskumom. Predmetom ochrany sú aj všetky zachované prvky dokumentujúce stavebno-historický objektov, najmä mlynskej budovy a technologicko-historický vývoj výrobnej technológie. Zároveň je potrebné zachovať pôvodný  výraz, hmotu, dispozíciu , riešenie fasád objektov v stave ustálenom do polovice 20. storočia. Významnú hodnotu predstavujú všetky zachované prvky pracovnej technológie a všetky zachované technické zariadenia, aj ich časti z obdobia pred polovicou 20. storočia.

Mudrochov mlyn

Mudrochov Mlyn by mal slúžiť ako národná kultúrna pamiatka pre budúce generácie. Projekt OZ MM plánuje zriadiť v rekonštruovanom Mudrochovskom mlyne v Dechticiach etnografické a remeselnícke múzeum mlynárstva, vytvorenie priestoru pre chránené dielne, záchrana starého včelína, ktorý sa nachádza v pozemku patriacemu k mlynu a bol vytvorený samotnou mlynárskou rodinou. Plánuje sa aj obnovenie tradície prechodu cez mlynársky dvor, o ktorej je zmienka aj v miestnej v kronike. V priestoroch mlyna sa plánuje zriadiť etnografické múzeum mlynárstva a remesiel s proaktívnou podporou turistického ruchu.NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV